دوستداران شبکه ی 20 می توانند این شبکه را بر روی فرکانس زیر دریافت نمایند.


Hotbird:  11179-H-27500-3/4